תנאים כלליים

תנאים כלליים –  G-Dubai  

סוכן נסיעות / לקוח נכבד  ! נא הבא את המידע המפורט להלן

לידיעת הנוסעים כחלק בלתי נפרד בכל עסקה של הטיול.

התנאים הבאים במצטבר ו/או לחילופין, לפי העניין, יחולו על רכישת טיולים מאורגנים וחבילות נופש, אריק גרפי / חברת  סי- ביג  /  56774466 חברון 38 פרדס – חנה כרכור ואו כל מי מטעמם אשר יקראו כולם בתנאים אלו G-Dubai. 

הנוסע מתבקש לקרוא את התנאים הללו בקפידה שכן זכויותיו וחובותיו נקבעים על פיהם ורכישת טיולים  חבילות נופש  מ-G-Dubai מהווה הסכמה מוחלטת ובלתי חוזרת של הרוכש/נוסע וכל מי מטעמו לכל האמור בתנאים אלו ולכך שלא יהיו לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/ או תביעה במישרין ו/או בעקיפין נגד  G-Dubai ו/או מי מבעליה ו/או מי ממנהליה ו/או מי מטעמם, אלא על פי המפורט בתנאים אלו. לא תישמע כל טענה של נוסע כי לא קרא תנאים אלו ו/או כי לא הופנתה תשומת ליבו אליהם קודם רישומו לטיול המאורגן  ואו לחבילות הנופש הספא והשיט.

המחירים כוללים :

טיסות

כרטיס טיסה במחלקת תיירים בחברת תעופה מסוג שכר או סדירה בהתאם למסלול הטיול ושיקול דעת “סולו בלקן – חברת סי- ביג בע”מ ” בתעריף קבוצתי המחייב יציאה וחזרה בתאריכים שנקבעו. טיולים מסוימיםוחבילות נופש    כוללים בנוסף טיסות פנים על פי המסלול המפורט. יתכנו מקרים בהם חברות התעופה יגבו תשלום נפרד עבור ארוחות בטיסה או הטסת כבודה ועלות זו תחול על הנוסע בלבד.

מיסי נמל, תוספת דלק והיטל ביטחון

מיסי נמל, תוספת דלק והיטל ביטחון אשר נגבים עם כרטיס הטיסה בארץ המעודכנים ליום הדפסת  הצעת הטיול.

בתי מלון

בתי המלון הינם בדרגה ובסיווג שצוינו בכל מסלול וחבילות הנופש, תחת הכותרת המחיר כולל. האחסון בחדרים יהיה לשני נוסעים בחדר אלא אם כן התבקשה G-Dubai להקצות חדר למספר שונה של נוסעים  וחברת  G-Dubai אישרה זאת בטיולי משפחות. ההנחות לילדים כפופות לאכסון בחדר זוגי אליו תוכנסנה מיטות נוספות )לעתים מיטות מתקפלות או ספה נפתחת.

כלכלה

בכל מסלול טיולוחבילות נופש  המופיע באתר G-Dubai ובהצעה הניתנת  מפורטים  הארוחות הכלולות בטיול תחת הכותרת המחיר כולל.

סיורים

בכל מסלול טיול המופיע באתר – G-Dubai פורטו הסיורים על סוגיהם השונים והביקורים הכלולים בטיול תחת הכותרת המחיר כולל. סיורים מודרכים הינם בהדרכת מורי דרך מקומיים בתרגום מלווה הקבוצה. בארצות אחדות הסיורים מודרכים ע”י נהג מדריך, בהתאם לנהוג בארצות אלו. סיורי הכרות יערכו בהדרכת מלווה הקבוצה. סיורים אלו קצרים מסיורים מודרכים ויערכו באוטובוס או בסיור רגלי או בתחבורה ציבורית על חשבון הנוסע, לפי העניין, המקום והתנאים, ובהתאם לשיקול דעתה של G-Dubai. סיורי ערב יתבצעו לרוב בתחבורה ציבורית על חשבון הנוסע או בסיור רגלי, אלא אם כן צוין אחרת. במקבץ הטיולים המופיעים באתר  תחת כותרת המציינת “ללא ימים חופשיים, ללא סיורי בחירה: כלולים כל סיורי היום, למעט סיורי/בילויי ערב כמפורט במסלול הטיול.

תחבורה יבשתית

אוטובוסי תיירים  ואו מיניבוסים  נוחים להעברת הנוסעים וחפציהם לכל בתי המלון ומהם לתכניות הסיורים והביקורים הכלולות במחיר הטיול, כפי שפורט במסלול ובתנאים המפורטים תחת הכותרת “תחבורה” שבתנאים הכלליים שלהלן. האוטובוס להסעות הבינעירוניות עם מיזוג אוויר בהתאם לעונות השנה. נוסע המצטרף לטיול בחו”ל, או אינו מגיע בטיסה יחד עם הקבוצה וכן נוסע המקצר או מאריך את שהותו בחו”ל ואינו חוזר עם הקבוצה, אינו זכאי להסעות מ/אל נמל התעופה או להחזר תמורתן.

מטען

מטען הנוסע יכלול מזוודה בינונית אחת ותיק יד לכל נוסע, אשר משקלם הכולל לא יעלה על 20 ק”ג אם תנאי הטסת המטען בטיסות נקבעים על ידי חברות התעופה ועלולים להשתנות ועל הנוסע לוודא את התנאים אצל סוכני הנסיעות. עבור מטען עודף, גודל מזוודה חריג או מזוודה נוספת, תגבה חברת התעופה תשלום נוסף ישירות מהנוסע בהתאם לתנאים הנהוגים אצלה. יתכנו מקרים בהם חברות התעופה יגבילו את משקל ו/או יחידות הכבודה לפחות מהמצוין לעיל. בטיסות פנים בארה”ב, חלק מחברות התעופה גובות תשלום עבור כל מזוודה, וחיוב זה יחול על הנוסע בלבד.

תשר- טיפים

תשר לנותני השירותים בחו”ל כגון: נהגי האוטובוסים, מדריכים מקומיים, פקידי קבלה, מלצרים. סכום זה אינו כולל תשר למלווה הקבוצה.

מלווה הקבוצה

מלווה קבוצה ישראלי מצוות המלווים של G-Dubai או של כל גורם תיירותי אחר עמו יבוצע הטיול, יהיה מופקד על ניהולו הסדיר והתקין של הטיול, במשך השהות בחו”ל ובתנאים המפורטים תחת הכותרת מלווה הקבוצה שבתנאים הכלליים שלהלן.

מחיר הטיול

מחיר הטיול סה”כ כולל סידורי קרקע, טיסות, מיסי נמל, דלק, היטל ביטחון, תשר ודמי רישום וטיפול.

המחיר הקובע של הטיולים – כפי הניתן בהצעה בהתאם לדרישת הלקוח .

מסמכים

הוצאת דרכון, בדיקת תוקפו, הארכת תוקפו והנפקת אשרות כניסה למדינות השונות בהן עובר הטיול, הינן באחריות הנוסע ו/או סוכנות הנסיעות ואינן באחריות G-Dubai. תשלום בגין אגרות, היטלים ודמי טיפול להוצאת/הארכת דרכון והנפקת אשרות יגבה בנפרד על-ידי סוכנות הנסיעות. מבוגר הטס עם ילד קטין שאיננו ילדו שלו ואפילו וקיימת שייכות משפחתית, חייב להציג בדלפקי הבידוק לטיסה מסמך נוטריוני המאשר כי הורה הילד יודע ומאשר את הטסת הילד עם הנוסע המבוגר הנ”ל, אחרת לא יתקבלו לטיסה.

מיסים ו/או תוספות בגין התייקרות הדלק

אגרות נוסע, היטלים, מיסי נמל ומעברי גבול בחו”ל ובטיסות הפנימיות בארצות אמריקה, אסיה ועוד, אשר אינם נגבים עם כרטיס הטיסה בארץ, אינם כלולים במחיר הטיול וישולמו ישירות לרשויות בחו”ל על- ידי הנוסע. תוספות בגין התייקרות מחירי הדלק, הנגבים על ידי חברות התעופה, יגבו בעת הצורך בנוסף למחיר הטיול.

ארוחות

ארוחות אשר לא פורטו במסלול הטיול תחת הכותרת המחיר כולל אינן כלולות במחיר הטיול.

סיורים ובילויי בחירה נוספים- אופציה/אפשרות

סיורים ותכניות לבילוי, אשר נזכרו כאופציה/אפשרות ואינם כלולים במחיר הטיול, הינם בגדר הצעה בלבד, לבחירתו החופשית של הנוסע. סיורים ותכניות כאמור יאורגנו באמצעות מלווי הקבוצות, תמורת תשלום שמפורט בדף מידע שניתן לקבלו  מתיירות האמירויות באמצעות סוכני הנסיעות ומותנים במספר משתתפים מינימאלי. הסעות, דמי כניסה וכל מרכיב נוסף בהם יהיו על חשבון הנוסעים.

דמי סבלות

דמי סבלות בבתי המלון ובנמלי התעופה אינם כלולים במחיר הטיול.  נוסעים המעוניינים בשרותי סבלות יוכלו לשלם עבור שרות זה ישירות בחו”ל, במידה והשירות קיים בבית המלון ובנמל התעופה.

שינויים בכרטיס הטיסה

נוסע שיצא מהארץ ו/או יחזור במועד שונה מזה של הקבוצה יחויב בדמי טיפול בסך של 50 דולר ארה”ב, זאת בנוסף לדמי השינוי שתגבה חברת התעופה ו/או מי מטעמה. הנוסע לא יהיה זכאי ללינות שינתנו על-ידי חברת התעופה לקבוצות במעבר   LAY OVER  כמו כן, תחול תוספת מחיר במקרים של שינוי ביעד, סוג הטיסה וכיו”ב, על פי התנאים של חברת התעופה.

תוספת ליחיד בחדר

תוספת ליחיד בחדר, תגבה בנוסף למחיר הטיול.

תוספת לרוכשי סידורי קרקע בלבד

תוספת לרוכשי סידורי קרקע בלבד תגבה בנוסף למחיר הטיול לנוסע אשר אינו רוכש כרטיסי טיסה בינלאומיים במסגרת הטיול. תוספת זו אינה כוללת את מחיר טיסות הפנים במידה וקיימות. יש לבדוק בעת ההרשמה האם במסלול הטיול מתוכננות טיסות פנים ומה עלותן. בטיולים מסוימים אין אפשרות להזמנת סידורי קרקע בלבד. יש לבדוק את המחיר בעת ביצוע ההזמנה.

שונות

כרטיסים למופעים ובילויים שלא נכללו בטיול, שירותים מיוחדים ושימוש במתקנים כמו הזמנת סרטים, מיני בר, כביסה, כספת, סאונה, חדר כושר, מגרשי טניס, ספורט ימי, שמשיות, מגבות בבריכת שחייה וכד’ וכל שירות בעל אופי אישי, מטען עודף בטיסות או שינוי בתנאי עלויות כבודת הנוסע או כרטיס הטיסה בחברות התעופה, אינם כלולים במחיר הטיול.

תנאים כלליים

הרשמה והשתתפות

הטיולים המוצעים באתר זה, מוצעים לציבור בתנאים המפורטים  להלן ועצם הרשמתו של הנוסע לטיול ו/או השתתפותו בטיול מהווה הסכמתה מפורשת מצידו לתנאים אלה. אתר זה , תנאי ההשתתפות והמידע הכללי מהווים את חוזה ההתקשרות בין הנוסע הנרשם לטיול לבין  G-Dubai ו/או כל מי מטעמם. לא תתקבל טענה כי הנוסע לא קרא ו/או לא הסכים לתנאים אלו והמידע המופיעים באתר זה, קודם להרשמתו לטיול ו/או השתתפותו בטיול. G-Dubai מזמינה בעבור הנוסע את שירותי התיירות מאת ספקי השירותים השונים בהתאם לפרטים המפורטים באתר זה   . G-Dubai מתחייבת לבצע את ההזמנה במיומנות, למסור לספקי השירותים את המידע הרלוונטי לעסקה ולוודא התאמת ההזמנה למבוקש, ואולם לא תהיה אחראית לשיבושים ו/או תקלות בלתי צפויים ושאינם בשליטתה, אם יחולו אצל ספקי השירותים, אלא אם ידעה או היה עליה לדעת מראש על אותה תקלה או שיבוש של ממש. במקרה של בקשה מיוחדת של הנוסע אשר הועברה ל-G-Dubai על ידי סוכנות הנסיעות, מתחייבת G-Dubai להעביר את הבקשה לספק השירות הרלבנטי, אולם לא תהיה מצידה התחייבות למילויה, אלא אם אושר לסוכנות הנסיעות או לנוסע בכתב כי הבקשה תקוים. כאשר בקשה מיוחדת שנכללה בהזמנה נוגעת לדרישות חיוניות לנוסע מפאת צרכיו הייחודיים, תבדוק  G-Dubai  מול ספק השירות האם ניתן לקיים את הבקשה, ותמסור לסוכנות הנסיעות או לנוסע הודעה על תוצאות בדיקתה טרם אישורה הסופי של ההזמנה. האחריות הבלעדית לביצוע השירותים בפועל היא על ספקי השירות בלבד, כולל בקשות מיוחדות בכל הנוגע למלון ו/או לחברת תעופה או כל שרות אחר המועברות על-ידי תיירות האמירויות לספקי השירות הרלבנטי, אלא אם אירעה תקלה בשל מעשה או מחדל של  G-Dubai  בכל מקרה של תקלה ו/או אי התאמה על הנוסע לפנות בהקדם, במישרין או בעזרת  G-Dubai לספקי השירותים המתאימים.

הרשמה ותשלום

הרשמת הנוסע לטיול המפורט באתר זה  תעשה באמצעות סוכני הנסיעות ואו באמצעות הרשמה ישירה של הלקוח. השתתפותו של הנוסע בטיול מותנית בכך ש G-Dubai קיבלה את מלוא התשלום עבור הטיול לא יאוחר מ 15  יום לפני מועד תחילת הטיול. במקרה ו-G-Dubai לא תקבל לידיה את מלוא התשלום כאמור, תהיה  G-Dubai רשאית לבטל את הטיול , הרשמת הנוסע והשתתפותו בטיול ללא כל אחריות מטעמה בקשר ו/או בנוגע לכך.

מחירים

מחירי הטיולים בחוברת מבוססים על תעריפי עלות השירותים בארץ ובחו”ל, תעריפי הטיסות, שיעורי ההיטלים בארץ, המיסים והאגרות בחו”ל ושערי החליפין של המטבעות השונים לדולר ארה”ב או לאירו, כפי שהיו ידועים לה ביום הדפסת הצעת הטיול ללקוח. כל תוספת עלות הנובעת משינוי באחד המרכיבים הנ”ל, לרבות שינוי בשערי המטבע ותעריפי הטיסות, אשר התווספה טרם תשלום תמורת הטיול על ידי הנוסע, תחול על הנוסע בלבד.

ככל שיחול שינוי על פי דין בשיעור מיסי הנמל, היטלי הביטחון ו/או כל מס או היטל אחר החלים על הנוסע מיום ההזמנה ועד ליום אספקת השירותים, יתווסף ההפרש הנובע מהשינוי בגובה הרכיבים הללו ביחס למחיר הזמנתו של הנוסע למחיר ההזמנה. במקרה שיחול שינוי במחיר היטל הדלק הנגבה על ידי חברות התעופה, יחולו ההוראות שלהלן: במקרה של עליה ב”היטל הדלק” על פי דרישת חברת התעופה שתיכנס לתוקפה לפני שהנוסע ואו הקבוצה שילמו בין אם באופן ישיר ובין אם באמצעות סוכנות הנסיעות ל G-Dubai תשלום כלשהו עבור הטיול, תהיה  G-Dubai רשאית לחייב את סוכנות הנסיעות  ואו הקבוצה  בהפרש הנובע מהשינוי, ובלבד ש- G-Dubai מסרה לסוכנות הנסיעות או לקבוצה  הודעה על השינוי הצפוי מיד לאחר שנודע לה עליו, ועשתה כל שביכולתה על מנת לאפשר לנוסע לשלם את מחיר הטיול מבלי לחייב בתשלום ההפרש האמור. במקרה בו תחליט G-Dubai לחייב את הנוסע בתוספת בגין עליה בהיטל הדלק על פי סעיף זה, תינתן לנוסע האפשרות לבטל הזמנתו בתוך יומיים מיום ההודעה שניתנה לנוסע על התוספת, ובתנאי שבינתיים לא נעשה כרטוס על פי הוראת הנוסע, וזאת ללא חיוב בדמי ביטול. במקרה של הפחתה בהיטל הדלק לפני שנעשה כרטוס כרטיס הטיסה הרלבנטי יופחת מחיר כרטיס הטיסה בהתאם.

דמי ביטול/שינוי

במקרה שנוסע / הסוכנות/ הארגון  יבטל/ישנה את הזמנתו לטיול יחולו דמי ביטול/ שינוי, דמי רישום וטיפול, לפי המועדים והשיעורים מן התמורה כדלקמן ואלו לא יוחזרו לנוסע. דמי הביטול/שינוי לטיסות הינם בנוסף לדמי הביטול/שינוי בגין שירותי הקרקע ובנוסף לדמי הרישום והטיפול בסך 50 דולר לנוסע. יום הטיול אינו נספר כיום עסקים למניין ימי הביטול/שינוי. ימי עסקים – ימים ראשון עד חמישי שאינם ערבי חג או חג בארץ ו/או בחו”ל בין השעות 09:00-16:00 בלבד.  הודעת הביטול/שינוי תיעשה בכתב ל G-Dubai באמצעות סוכנות הנסיעות שבה נרשם הנוסע. נוסע אשר לא יופיע לטיול או ימנע מיציאה לטיול או יפסיק השתתפותו בטיול לאחר היציאה לטיול מכל סיבה שהיא, יחויב בתשלום דמי ביטול/ שינוי בשיעור של 100% ממחיר הטיול מלבד מיסי נמל שיוחזרו. במקרה והוסדרה לנוסע אשרת כניסה יחול התשלום עבוד הסדרת האשרה על הנוסע. G-Dubai זכות הקיזוז של הסכומים הנ”ל מסכומים ששולמו לה על ידי סוכנות הנסיעות ואו הקבוצה.למרות האמור לעיל במידה ו-G-Dubai תקבל מספקי השירותים חברות תעופה, בתי מלון וכו'ו החזרים כספיים בגין ביטולו של טיול ואו חבילות נופש על ידי הנוסע או קבוצה תחזיר G-Dubai לסוכנות הנסיעות או לנוסע או לקבוצה, לאחר קבלת ההחזר בפועל מספק השירותים את סכום ההחזר בניכוי פיצוי מוסכם בסכום של $60 דולר ארה"ב לנוסע. דמי ביטול בעסקת מכר מרחוק, כהגדרתה בחוק הגנת הצרכן, התשמ”א 1981 – החוק למרות האמור לעיל, בהתאם לסעיף 14 ג ולסעיף 14 ג 2 ד לחוק, בעסקאות מכר מרחוק רשאי הנוסע לבטל את העסקה אצל סוכנות הנסיעות העוסק  בתוך 14 ימים מיום עריכת העסקה או מיום קבלת מסמך המכיל פרטים  לפי המאוחר. דמי הביטול יחולו על הנוסע  בהתאם לתנאי העסקה / הטיול/ חבילת הנופש המפורטים בהצעה אותה אישר הלקוח.

למרות האמור לעיל לנוסע לא תהיה הזכות לבטל את העסקה על פי החוק אם מועד ביטול העסקה חל בתוך 7 ימים  שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן לעניין זה ימים שאינם ימי מנוחה  משמעם – ימי עבודה שהינם ימי חול לא כולל שבת או חג ויום שישי או ערב חג עד השעה 12:00. במקרה של ביטול על פי הוראות החוק תחזיר סוכנות הנסיעות לנוסע, בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול  את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידי הנוסע, תבטל את חיובו של הנוסע בשל העסקה ולא תגבה מהנוסע סכום כלשהו, זולת דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר העסקה או 150 ₪, לפי הנמוך מביניהם. למען הסר ספר מובהר בזאת, כי האמור בסעיף זה הינו לצורכי יידוע בלבד וכי הנוסח המחייב והמלא של הוראות הביטול בעסקאות מכר מרחוק הוא זה המפורט בסעיפים 14 ג ו- 14 ה לחוק. הודעה על ביטול השתתפותו של נוסע בטיול, מיוזמתו הודעת הביטול, תימסר בכתב לסוכנות הנסיעות.או G-Dubai ככל שמסר הנוסע הודעת ביטול כאמור, תמסור לו סוכנות הנסיעות אישור על הביטול. בכל מקרה אין בתנאי ההשתתפות כדי לגרוע מהוראות חוק הגנת הצרכן.

זיכויים והחזרים

נוסע אשר יפסיק את השתתפותו במהלכו של טיול ואו חבילת הנופש ואו ישנה מכל סיבה שהיא, לא יהיה זכאי לקבל החזר כלשהו של כספים ששולמו על ידו לאחר יציאת הקבוצה מהארץ לא יוחזרו כספים מכל סיבה שהיא עבור כל חלק של טיול או אירוע בו לא השתתף הנוסע, לרבות סיור, קטע מסיור, מסלול בו לא נסע, ארוחות שלא נוצלו, בתי מלון, כניסה לאתרים וכיו”ב  G-Dubai ממליצה לכל נוסע לבטח את עצמו ראה פרק “נזקים וביטוח” להלן. G-Dubai ו/או נציגיה ו/או שלוחיה ו/או מלווי הקבוצה או כל אחד אחר אינם מוסמכים להחזיר או להבטיח החזרת כספים כלשהם או להסכים לכל סטייה מהתנאים המפורטים. נוסעים שיבקשו מראש לוותר על ימי טיולו או על ימי חבילת נופש  בתחילת הטיול או בסיומו ויקבלו את הסכמת G-Dubai לכך בכתב יזוכו בגין הלינה בלבד. סכום הזיכוי ללילה לאדם בחדר זוגי יהיה 18$.לא יינתן זיכוי עבור לינות שינתנו על ידי חברות התעופה לקבוצות במעבר.

לא יהיה ניתן לבצע כל שינוי במרכיב חבילות הנופש לאחר היציאה מהארץ. נוסע אשר יבקש לשנות מכל סיבה שהיא לא יהיה זכאי לקבל החזר כלשהו עבור  הכספים ששולמו על ידו לאחר יציאתו  מהארץ. בקשות לשינוי דינם כהזמנת חבילת נופש חדשה ועמידה בתנאי העסקה  בהתאם כפי שתשלח ללקוח. למרות זאת G-Dubai  אינה מתחייבת לספק שום חבילות נופש בהתרעה של פחות מ- 7 ימים וזאת בכפוף לזמינות בתי המלון ושרותי הקרקע המקומיים.

ביצוע טיול וצירוף קבוצות

G-Dubai תהיה רשאית עד 5 ימים לפני יציאת הטיול או פחות במקרים חריגים, לבטל כל טיול מכל סיבה שהיא, לרבות אם מספר הנרשמים אינו מצדיק את ביצוע הטיול וזאת על פי שיקול דעתה של G-Dubai יודגש כי ביצוע הטיול מותנה במספר משתתפים מינימלי. הודעה על ביטול הטיול תימסר על ידי G-Dubai לנוסע או לקבוצה  באמצעות סוכנות הנסיעות. כספים ששולמו  יוחזרו כשהם צמודים לשער דולר ארה"ב – המחאת נוסעים מכירה הגבוה ביום ההחזר. ההחזר יועבר לנוסע על ידי סוכנות הנסיעות ואו ע”י G-Dubai בתום 30 יום ממועד הביטול, בכפוף להסדרי התשלום שנעשו בין הנוסע לסוכנות הנסיעות ואו בין G-Dubai. במקרה של ביטול טיול כאמור, תחזיר G-Dubai את כל הכספים ששולמו לה ולא תהיה חייבת לשלם לנוסע פיצוי כלשהו. G-Dubai רשאית לשתף פעולה עם גורם תיירותי אחר, על פי שיקול דעתה ולאחד נרשמים לקבוצה משותפת ואינה מתחייבת להודיע מראש לנוסעים על החלטות מסוג זה.

השתתפות בטיול

G-Dubai שומרת לעצמה את הזכות לדחות בקשת הרשמה או לבטלה לגבי כל נוסע אשר על פי שיקול דעתה אינו מתאים להימנות עם משתתפי הטיול ו/או עלול להפריע למהלך התקין של הטיול ו/או לפגום בו וזאת ללא כל צורך לנמק עמדתה. כמו כן רשאית G-Dubai על פי שיקול דעתה הבלעדי, להפסיק את השתתפותו של נוסע בטיול, אם לדעתה המשך השתתפותו פוגעת ו/או מפריעה למהלכו התקין של הטיול. במקרה של הפסקת השתתפותו של נוסע בטיול כאמור, תחזיר G-Dubai לנוסע את החלק היחסי של הסכום ששולם על ידו בגין הטיול בניכוי ההוצאות שיגרמו לה בשל הפסקת השתתפותו כאמור. על הנוסע להודיע G-Dubai ישירות ואו באמצעות סוכנות הנסיעות ובטרם הרשמתו לטיול, על כל מגבלה פיזית ו/או בריאותית ו/או נפשית ו/ או כל מגבלה אחרת שהיא, שיש בה כדי להכביד ו/או להקשות על השתתפותו של הנוסע בטיול ולעניין זה חלה על הנוסע חובת הגילוי הקבועה בחוק חוזה הביטוח. נוסעת בהריון מחויבת באישור רופא המאשר לה לטוס ובכל מקרה העלתה לטיסה כפופה לאישור חברת התעופה ועל הנוסעת לברר מראש לפני ביצוע ההזמנה מהם תנאי חברת התעופה בנוגע להטסת נוסעת בהריון. ידוע לנוסע שהסכמת G-Dubai לרשמו לטיול, נסמכת על כך שבהעדר הודעה כאמור, הנוסע אינו מוגבל באופן כלשהו מלהשתתף בטיול. כל תקלה ו/או הוצאה שתגרם כתוצאה ממצבו הרפואי ו/או הנפשי של הנוסע, תחול על הנוסע בלבד. לא תתקבלנה טענות נוסעים בנדון בדיעבד.

גילאי המשתתפים

הטיולים המפורטים באתר זה  פתוחים להרשמה לציבור הרחב כולו וללא הגבלת גיל. G-Dubai אינה מתחייבת שתהיה התאמת גיל או כל התאמה אחרת בין המשתתפים השונים בטיול לרבות מבחינת כישוריהם ו/או מצבם הבריאותי. תחום גיל מומלץ בטיולים מסוימים, כגון טיולי משפחות, טיולי בר מצווה, הינו בגדר המלצה בלבד ואין באפשרות  G-Dubai לוודא באופן מוחלט התאמת הגיל. לא תתקבלנה טענות בנושאי גילאי המטיילים, חריגה מהגבלת גיל, כישורי המטיילים או מצב בריאותם.

תחבורה

בטיולים המפורסמים באתר זה  יעמוד לרשות הקבוצה אוטובוס/ מיניבוס  עם נהג לביצוע תכנית הסיורים והטיולים השונים הכלולים בתכנית הטיול, כפי שפורטו במסלול כל טיול. האוטובוס/מיניבוס  לא יהיה בהכרח צמוד לקבוצה משך כל שעות היממה ובכל מקרה שעות עבודתו של הנהג כפופות לחוקי התעבורה בארצות הביקור השונות. אין זו מחובתו של נהג האוטובוס להסיע את הקבוצה בשעות הפנאי ו/או בימים ו/או בערבים החופשיים, למקומות בילוי ולאתרים שאינם כלולים בתכנית הטיול, לבצע טיולי או סיורי בחירה וכאלו שהוצעו במסלול כאפשרות/אופציה בלבד. הנהג זכאי לתשלום עבור שירותים נוספים כאלה. בטיולים בהם צוין כי האוטובוס ממוזג, תהיה ההסעה מעיר לעיר באוטובוס ממוזג. הסעה בין נמל התעופה למלון ו/או הסעה בתוך העיר, יתכן ותהיה באוטובוס מאוורר. רמת המיזוג תהיה על פי הנוהג הקיים בארצות היעד. G-Dubai אינה מתחייבת שהמיזוג יפעל בצורה מושלמת בתנאי חום קשים ואינה אחראית לתקלות העלולות להיגרם במערכת מיזוג האוויר ו/או בתקינות האוטובוס/ מיניבוס. G-Dubai תפעל ככל שניתן בנסיבות לתיקון התקלות בהקדם האפשרי. תפעול האוטובוס כפוף לחוקים המקומיים של המדינות השונות ועל פיהם אסורה הפעלת המזגן כל עוד האוטובוס אינו בתנועה ועל הנהג חלה חובת מנוחה של 9  שעות מדי לילה. בעת כל ירידה מהאוטובוס בין אם לסיור מתוכנן או להפסקה, חלה על הנוסע החובה לקחת עימו את כל החפצים והמסמכים יקרי ערך שלו ולא להשאירם בתא הנוסעים או המטען של האוטובוס.

נוסע בודד

לנוסע בודד מומלץ להזמין חדר ליחיד. אין באפשרות G-Dubai להבטיח התאמת גיל או כל התאמה שהיא בין שותפים לחדר, מלבד שיבוץ שותף מאותו מין ראה פרק עישון להלן. נוסע בודד, אשר נמצא לו שותף לחדר ולפני היציאה ביטל שותפו את הטיול ו/או ביקש שותפו סידור לינה שונה, יחויב הנוסע הבודד בתוספת תשלום עבור חדר ליחיד. נוסע בודד שהזמין חדר בתפוסה זוגית, שיבקש במהלך הטיול להיפרד משותפו לחדר מכל סיבה שהיא ראה פרק “עישון” להלן, יחויב בתוספת תשלום עבור חדר ליחיד וגם שותפו לחדר יתבקש להוסיף תשלום עבור חדר ליחיד. קבלת חדר ליחיד במקרה כזה מותנית בתוספת התשלום עבור שני חדרים ליחיד. במידה ואחד השותפים לא יוסיף תשלום כאמור לעיל ו/או לא יתאפשר למלון לספק חדרים כמבוקש, יישאר הנוסע בחדר הזוגי עם שותפו לחדר. חדר ליחיד ניתן בבתי המלון בלבד ואינו מובטח במקומות לינה אחרים, כגון רכבות וספינות. בבתי מלון, שניתנים על-ידי חברות התעופה במסגרת חניית ביניים. לא מובטח חדר ליחיד.

עישון

G-Dubai מבקשת להזכיר לנוסעים כי חל איסור עישון במהלך הטיסות ובזמן הנסיעה באוטובוס ואף בחלק מהמלונות בהם ישתכנו הנוסעים. בכל מקרה G-Dubai לא תהיה אחראית לנזק כלשהו שיגרם לנוסע, כתוצאה מסירוב של מי ממשתתפי הטיול ו/או נהג האוטובוס להימנע מעישון. G-Dubai אינה מתחייבת לשבץ בחדר משותף נוסע שנרשם כבודד עם נוסע שאינו מעשן, גם אם תתבקש לעשות כן. נוסע בודד שיסרב לקבל חדר משותף עם נוסע אחר מעשן, לפני היציאה לטיול ו/או במהלכו, יחויב בתוספת תשלום עבור חדר ליחיד בהתאם לתנאים דלעיל ראה פרק נוסע בודד לעיל.

בתי מלון

בתי המלון יהיו מדרגת תיירות טובה או ראשונה אלא אם ציין אחרת במסלול הטיול. בשמורות הטבע הלינה בדרך כלל בלודג’ים. במסלולים הכוללים לינה במהלך נסיעה מעיר לעיר יתכן והלינה תהיה במוטלים. במעבורת הלילה בסקנדינביה הלינה בתאים פנימיים עם מיטות עליונות ותחתונות. דרוג בתי המלון נקבע על-ידי רשויות התיירות המקומיות ו/או ספקים מקומיים, על פי הקריטריונים המקובלים באותו מקום. במסגרת הטיולים וחבילות הנופש  מציעה G-Dubai מגוון רחב של בתי מלון, חלקם במרכזי הערים או בפרברי הערים וחלקם מחוץ לערים. G-Dubai תעשה כל שביכולתה לאכסן את הנוסעים בבתי המלון המופיעים ברשימת המלונות  שתועבר באמצעות סוכנות הנסיעות ואו באופן ישיר לנוסע לפני היציאה לטיול/ חבילת הנופש.  אולם יתכנו שינויים בשל הזמנת יתר שביצע המלון. במקרה כזה שומרת G-Dubai לעצמה את הזכות להסדיר מלון חלופי באזור או לעתים מחוץ לאזור. בתי המלון יהיו ברמה דומה לאלו המפורסמים באתר או הצעה שניתנה , לגבי כל טיול וטיול. ברם, מודגש בזאת כי זהות בתי המלון, להבדיל מרמתם המובטחת, איננה חלק מהתחייבות G-Dubai מאחר ויתכנו שינויים של הרגע האחרון גם לאחר יציאת הנוסעים מהארץ מסיבות שאין  לG-Dubai שליטה עליהן. G-Dubai תיידע את הנוסע או את סוכנות הנסיעות ככל האפשר, בדבר כל שינוי כאמור, עם היוודע לה הדבר. שעת הכניסה לחדרים ופינויים הנה על-פי מדיניות כל מלון ומלון, ולרוב הכניסה הינה החל מהשעה 14:00 ופינוי לפני השעה 10:00 וזאת על מנת לאפשר לעובדי המלון לארגן את החדרים עבור האורחים הבאים זאת בלי קשר למועדי הטיסות. יתכנו מקרים שבהם תאלץ הקבוצה להמתין עד לקבלת החדרים או לאחר פינוי החדרים, בהתאם לשעות הנ”ל. האחסון בבתי המלון יהיה בחדרים זוגיים עם מיטה כפולה או שתי מיטות נפרדות, כפי שיקבע על ידי בית המלון. אין אפשרות להתחייב על סוג המיטות מראש אף אם נתבקש מראש. נוסע יחיד ישוכן בחדר משותף עם נוסע זר אחר מהקבוצה ולא תתקבלנה טענות על אי התאמה. חדר ליחיד יתכן ויהיה קטן יותר מחדר זוגי. נוסע המעוניין בחדר ליחיד חייב להזמינו מראש בארץ תמורת תשלום נוסף  G-Dubai אינה מתחייבת לקבל או לאשר הזמנת חדר ליחיד לכל נוסע שיבקש זאת. במקרים חריגים שאינם בשליטת G-Dubaiשבהם ישוכן מטייל שהזמין חדר ליחיד, בחדר משותף עם מטייל נוסף או שניים, לנוסע יוחזר החלק היחסי של תשלומו עבור תוספת לחדר יחיד, באופן יחסי לאותם ימים שבהם לא שהה בחדר ליחיד והנוסע לא יהיה זכאי לפיצוי נוסף מ-G-Dubai ו/או מי מטעמה. במקרה של הזמנת חדר ל- 3  תיתכן אפשרות שתוכנס מיטה או מיטות נוספות לעיתים מיטה מתקפלת או ספה נפתחת לחדר זוגי הכל לפי שק”ד הבלעדי של המלון ואין באפשרות G-Dubai להבטיח חדר גדול יותר במקרה זה. בארה”ב וקנדה הנוהג הוא שבתי מלון מספקים חדר עם 2 מיטות בלבד, לרוב 2 מיטות זוגיות. משפחה בת 3-4 נפשות המבקשת חדר אחד  תתאכסן בחדר עם שתי מיטות כמוסבר לעיל, לפחות אחת מהן תהיה זוגית ולא תוכנס מיטה נוספת לחדר. בבתי מלון אין זהות מושלמת בין החדרים, לרבות מבחינת רמתם ו/או גודלם ו/או תכולתם. יתכנו מקרים שבהם יקבלו נוסעים חדרים פחות טובים מחדרים שקיבלו נוסעים אחרים ובכל מקרה, שיבוץ הנוסעים בחדרים נעשה על ידי הנהלת המלון ובאחריותה ואין הדבר בשליטת G-Dubai לא ניתן להבטיח קומה, נוף מסוים, אגף, מיקום בקומה, סוג חדר מסוים או קבלת דלת מקשרת. במספר בתי מלון קיימים בנוסף לבניין המרכזי גם אגפים שונים, וילות ובונגלוס המהווים חלק בלתי נפרד מהמלון, אין G-Dubai יכולה להבטיח שכל הנוסעים ישתכנו בבניין המרכזי. בארצות רבות, בתי המלון או חלקם, אינם בהכרח ממוזגים. בבתי מלון ממוזגים G-Dubai אינה מתחייבת שהמיזוג יפעל בצורה מושלמת ו/או כי לא יהיו תקלות במערכת מיזוג האוויר. בבתי מלון ממוזגים תתכן הפסקת פעילות המזגן בשעות מסוימות על פי נוהגי המלון ו/או חוקי המדינה. באתרים השונים מופעלים המזגנים לשעות ספורות ביממה וזאת בהתאם לתקנות האנרגיה בכל מדינה כפי שקיים לדוגמא בטורקיה או ביוון. השיבוץ בחדרים, תחזוקת, תקינות ו/או הפעלת מערכות, שירותים ומתקנים במלון לרבות מעלית, מזגנים, וכיו”ב כמו גם זמינות ו/ או איכות ו/או טיב השירותים והמזון הניתנים במלון וכן קיומם של שיפוצים מכל סוג שהוא הנעשים במלון ו/או בחדרים ו/או בסביבתם, רעש במלון ו/או בסביבתו הנגרם מרחוב סואן, תחנת רכבת ושדות תעופה ו/או עקב עבודות ברחוב או בסביבה וכל מטרד אחר במלון – כל אלה אינם בשליטת ו/או בהשפעת G-Dubai ולפיכך אינם באחריותה כי אם באחריות המלון ובלבד שG-Dubai מסרה לנוסע בעת ביצוע  ההזמנה כל מידע שידעה או שהיה עליה לדעת אודות המטרד כאמור. חלק מהשירותים המוצעים על-ידי בית המלון הינם עונתיים ואינם פועלים בכל ימות השנה. הנהלת בית המלון המוזמן, רשאית לסגור מתקנים ו/או להפסיק מתן שירותים, על פי שיקול דעתה הבלעדי ואין G-Dubai כל אחריות למצבים אלה. יודגש, כי לא חלה על הנהלת המלון חובת דיווח על עצם קבלתה של החלטה כאמור ולא תתקבל כל טענה בדיעבד, בגין העדר יכולת ניצול מתקן ו/או שירות כלשהו וG-Dubai לא תהא אחראית לתלונות במידה ואחד מהשירותים במלון לא היה פעיל, אלא אם מסרה G-Dubai לנוסע מידע מטעה בעניין זה או שנמנעה ממסירת  מידע או מעריכת בירור למרות שנתבקשה לעשות כן על ידי הנוסע. דרישות מיוחדות לעניין חדרים בבתי מלון, לרבות בנוגע לנושאים המפורטים לעיל, לא יחייבו את G-Dubai אלא אם אישרה G-Dubai דרישות אלו בכתב ומראש לנוסע או לסוכנות הנסיעות. אין G-Dubai אחראית על תוכן הפרסום המופיע באתר האינטרנט של המלון ו/או סוכנות הנסיעות ו/או חברות תיירות אחרות. שירותים נוספים הניתנים בבית המלון כגון סאונה, חדר כושר, טלוויזיה כולל סרטים בתשלום, שירות חדרים, חניה, שירותי אינטרנט ופקס, מגרשי טניס, שמשיות, מגבות בבריכת שחייה, מסאג’ וכדומה, ניתנים בחלקם תמורת תשלום. יש לברר במלון בטרם השימוש במתקנים מסוימים, האם השימוש במתקנים אלה כרוך בתשלום. על הנוסע לברר עם המלון אילו מן השירותים המוזכרים הינם לשימוש חופשי או ללא תשלום נוסף. G-Dubai לא תהיה אחראית לדרישות תשלום כאמור.

כלכלה

בכל מסלול טיול מתחת לכותרת המחיר כולל פורטו הארוחות שיוגשו במקומות השונים ואשר כלולות במחיר הטיול. תפריט הארוחות נקבע מראש, רמתו שונה ממקום למקום וכך גם סוג האוכל, טעמו, גיוונו, כמותו ואופן הגשתו. הזמנת משקאות או מנות נוספות כרוכה בתשלום נוסף. ארוחות בוקר וכן ארוחות ערב בבתי מלון או במסעדות מוגשות לעיתים באולם מיוחד המשמש קבוצות בטיולים מאורגנים בלבד. ארוחות הבוקר יתכן ויוגשו ארוזות, ישירות לחדר הנוסעים. ארוחות בוקר: ארוחות הבוקר הינן ארוחות קונטיננטליות או אמריקאיות או בסגנון מזנון חופשי או מלאות וכפי שמצוין בתוכנית הטיול באתר . ארוחות הבוקר הקונטיננטליות כוללות בדרך כלל משקה חם, לחמנייה או לחם, חמאה או מרגרינה וריבה. ארוחות הבוקר המוגשות בסגנון מזנון חופשי אינן כוללות בהכרח פריטים חמים. ארוחות עיקריות: ארוחות עיקריות יסופקו בטיולים/ בחבילות הנופש  שבהם צוין כי המחיר כולל ארוחות עיקריות. מספר הארוחות העיקריות שיסופקו, יהיה בהתאם למפורט בתוכנית הטיולים  וחבילות הנופש. חצי פנסיון: ארוחת בוקר ועוד ארוחה עיקרית ערב או צהריים. פנסיון מלא: ארוחת בוקר ועוד שתי ארוחות עיקריות. פנסיון מלא ניתן לעתים בחלק או קטע של טיול מסוים, כגון ספארי באפריקה. ארוחה עיקרית כוללת שלוש מנות: מנה ראשונה, מנה עיקרית וקינוח ואו אם צויין אחרת בופה- הגשה חופשית.

ארוחות מיוחדות

נוסעים המעוניינים בארוחות צמחוניות חייבים להזמינן מראש בארץ, בעת ההרשמה לטיול. הזמנת ארוחות צמחוניות אינה כרוכה בתשלום נוסף, אולם G-Dubai אינה מתחייבת כי יהיה באפשרותה לספק במהלך הטיול/ חבילות הנופש  או בחלק ממנו ארוחות צמחוניות כמבוקש. נוסע המזמין אוכל צמחוני חייב לקחת בחשבון כי ארוחה צמחונית כוללת בדרך כלל סלט חסה או סלט ירקות, ביצים או תפוחי אדמה וכיו”ב וכי אין אפשרות לגוון את הארוחות. לא תמיד ניתן לקבל דגים ולעתים כרוך הדבר בתשלום נוסף, ישירות לבית המלון או למסעדה. G-Dubai אינה מתחייבת לספק ארוחות טבעוניות או כל סוג של ארוחות דיאטטיות, גם כאשר הנוסע מבקש להזמין ארוחות מסוג זה מראש. בטיולים המפורסמים באתר זה אין אפשרות להזמין ארוחות כשרות, מלבד בטיסות מסוימות ובאחריות חברות התעופה, וזאת גם  נתבקשה לכך מראש.

מלווה הקבוצה

מלווה הקבוצה הינו איש הקשר בין G-Dubai לנוסעים, וישמש כמנהל אדמיניסטרטיבי לקבוצה במשך כל ימי הטיול אין G-Dubai מתחייבת למלווה קבוצה מסוים גם אם נקבע מראש ובאפשרותה על פי שיקול דעתה להחליפו. במסגרת תפקידו יטפל המלווה בין היתר בארגון הסידורים השונים הקשורים למהלכו התקין של הטיול: האוטובוס, בתי המלון, מדריכים מקומיים, מעבורות וכיו”ב. יתכנו מקרים שבהם המלווה ימתין לקבוצה בחו”ל. כמו כן, במקרים מסוימים יתכן והמלווה ייפרד מהקבוצה בחו”ל ובמקרה זה יועמד לרשות הקבוצה נציג מקומי בעת ההעברה לנמל התעופה.

מניין ימי הטיול /חבילות הנופש

במניין ימי הטיול המפורסמים  נכללים יום היציאה מהארץ ויום החזרה לארץ, גם אם בימים אלו לא נכללים תכנית סיורים, וזאת בהתאם ללוח הזמנים ומועדי הטיסות של חברות התעופה השונות. ימי הטיול נמנים החל מיום יציאת הקבוצה מהארץ ועד ליום שובה ארצה, גם כאשר היציאה מהארץ הינה בשעות אחה”צ או הערב והחזרה לארץ בשעות הבוקר. בכל מקרה שבו יתווספו ימים למניין ימי הטיול הקבוע באתר או בהצעה , בשל שינוי בלוח זמני הטיסות או שינויים בלתי צפויים ואחרים בתכנית הטיול, יחויב הנוסע בתשלום נוסף בהתאם לעלות בפועל שתתווסף G-Dubai ייתכנו מקרים בהם יופחתו מספר ימי הטיול ואו חבילות הנופש  המפורסמים  בשל שינוי בלוח זמני הטיסות, או שינויים בלתי צפויים ואחרים בתכנית הטיול.

תכנית הטיול

קיימת אפשרות שטיול מסוים ישתלב במסלולו של טיול אחר. הטיולים ימוזגו אם מספר המשתתפים לא יצדיק, על פי שיקול דעת G-Dubai יציאה עצמאית של הטיול. המסלול והשירותים לא ישתנו כתוצאה מהשילוב אולם יתכנו שינויים במספר ובסדר הימים והביקורים כפי שמופיעים בתכנית המקורית.

תופעות טבע ומזג אויר

אין תיירות האמירויות אחראית על תופעות שונות של מזג אויר שיטפונות, ערפל, שלג, התפרצות הר געש וכד' ו/או נסיבות אחרות כלשהן כדוגמת הפסקת חשמל  שאינן בשליטת G-Dubai העלולות לגרום לשינוי או ביטול כלשהו של ביקור באתר ו/או שינוי במסלול הטיול המתוכנן אשר ייעשו על-פי שק”ד הבלעדי G-Dubai.

ביטחון אישי

בחלק מהאתרים קיימים קטעי הליכה מסוכנים האסורים למעבר אדם. בקטעים אלו העובר על אזהרות מלווה/מדריך הטיול וההנחיות של המקום עושה זאת על אחריותו הבלעדית. באתרים אלו יהיה למלווה/ מדריך הטיול שיקול הדעת הבלעדי לאסור השתתפותו של נוסע בעל מוגבלויות גופניות ואחרות שהשתתפותו תהווה סכנה לבריאותו.

טיסות

הטיסות בטיולים המוצעים באתר זה מתבצעות בין היתר על ידי חברות תעופה שונות, הן בטיסות שכר אשר מטבען עשויים להיות בהן, לאחר ביצוע ההזמנה, ביטולים, עיכובים, איחורים ושינויים בנתיב ו/או ביעד ו/או במספר הטיסה ו/או בחברת התעופה של הרגע האחרון – והן בטיסות סדירות. הטיסות מבוצעות על-ידי המוביל האווירי חברת התעופה בהתאם לתנאיו ובאחריותו, לרבות אחריותו לעיכובים, שינויים, הקדמות, ביטולים ואובדן/עיכוב או נזק לכבודה על פי כל דין, לרבות מגבלות על אחריות זו כולל מגבלות מכח אמנת ורשה. תשומת לב הנוסע מופנית אל תנאי חוזה התובלה המפורטים על גב כרטיס הטיסה ו/או באתר האינטרנט של המוביל האווירי. כמו כן ניתן לקבל את תנאי חוזה התובלה במשרדי המוביל האווירי. על הנוסע חלה חובת התייצבות לדלפקי הבידוק לטיסה בשדה התעופה, ביציאה או בחזרה לפי העניין, לפחות 3 שעות לפני מועד הטיסה הנקוב בכרטיס הטיסה G-Dubai לא תהיה אחראית לכל נזק שיגרם לנוסע כתוצאה מאיחורו להתייצב במועד הנדרש לטיסה. אובדן או נזק למטען ותכולתו בטיסה או בהליכים השונים בנמלי התעופה, אינם בכל מקרה באחריות G-Dubai. G-Dubai תהיה רשאית להעביר נוסעים מטיסה של חב’ תעופה אחת לטיסה של חב’ תעופה אחרת ו/או לשנות את זמן הטיסה. לא תמיד הטיסות הן ישירות ולעתים כלולות בנתיבי הטיסות נחיתות ביניים והחלפת מטוסים. יתכנו מקרים בהם עקב הרשמת יתר לטיסה על-ידי חברות התעופה ו/ או ספק הטיסה דבר שאינו בשליטת G-Dubai יאלצו נוסע בודד או חלק מהקבוצה לטוס בטיסה שונה של שאר חברי הקבוצה. בחלק מהטיולים החזרה ארצה הינה בשעה מאוחרת שמאפשרת שהות נוספת בחו”ל. גם במקרים כאלה פינוי החדרים במלון יהיה עד השעה 12:00 בצהרי אותו היום ראה פרק בתי מלון לעיל. קיימת אפשרות בכפוף ליכולת המלון לאפשר לנוסע שיחפוץ בכך להמשיך ו”להחזיק” בחדרו תמורת תשלום נוסף ישירות למלון עד לשעת היציאה.

קבלת מסמכי נסיעה

על הנוסע לבדוק את חומר הנסיעה, מיד עם קבלתו מסוכנות הנסיעות המטפלת בהזמנתו ואו מ-G-Dubai  ולוודא כי כל המסמכים הרלוונטיים בידיו כרטיסי טיסה, השמות כפי שרשום בדרכון,  רשימת בתי מלון, רשימת סיורי בחירה וכיו”ב, ובכלל זה כי הפרטים הרשומים בהם תואמים את ההזמנה.

השכרת רכב

תנאי השכרת הרכב הינם בכפוף לתנאי חברות ההשכרה המופיעים  באתרי חברות ההשכרה G-Dubai תספק לרוכש חבילות נופש שובר השכרת הרכב  הכולל את כל התנאי ההשכרה בחבילת הנופש. חוזה ההשכרה ימסר לנוסע במקות ובזמן לקיחת הרכב. G-Dubai אינה אחראית ואינה צד בתנאי ההשכרה ואינה מעורבת בחוזה בין הנוסע לחברת ההשכרה למעט השרותים הכלולים בתנאי הפוליסה כמופיע בשובר ההשכרה אשר נשלח לנוסע.

אשרות ודרכונים 

באחריות הנוסעים כולל קטינים להצטייד בדרכון תקף ל-  9 חודשים לפחות מיום היציאה מהארץ באופן שיכסה את תקופת השהות בחו”ל, באשרות כניסה ויזות מתאימות לכל מדינה אשר במסלול הנסיעה וכן לציין בפני סוכנות הנסיעותואו בפני תG-Dubai אם ברשותו דרכון שאינו ישראלי. חובה על אזרח ישראלי בין אם הוא נושא אזרחות אחת או יותר, להיכנס ולצאת מגבולות המדינה באמצעות דרכון ישראלי בלבד. הכניסה למדינות השונות הינה בהתאם לזהות הנכנס, ודין המדינה עשוי להשתנות מעת לעת. הטיפול בדרכון, אשרות וכיוצא בזה הינו באחריות הנוסע בלבד, אלא אם מסר זאת לטיפול סוכנות הנסיעות המטפלת בהזמנתו. תשומת לב הנוסע מופנית לעובדה, כי במדינות שונות כדוגמת ארה”ב, תאילנד וכד' תוקף האשרה אינו זהה לתקופת השהייה המותרת. על הנוסע לשים לב לתקופת השהייה המותרת הניתנת לו. הדבר נקבע על ידי רשויות ההגירה רק בעת כניסתו למדינה. השירות ניתן לבעלי דרכון רשמי רגיל בלבד. חובה על כל מחזיק תעודה מסוג אחר, כגון תעודת מעבר ) LAISSEZ  PASSER  ו/או כל מסמך אחר, לדווח על זאת מראש לסוכנות הנסיעותואו ל- G-Dubai בטרם לקח על עצמו כל התחייבות הכרוכה בדמי ביטול. אין G2Dubai אחראית לנזקי הנוסע שיגרמו עקב אי טיפול באשרות מתאימות, טרם יציאתו מהארץ או בחו”ל או יציאתו בדרכון מוגבל, או אי התרת כניסתו לארץ זו או אחרת מכל סיבה שהיא, לרבות סירוב להנפיק אשרה בשל היות הנוסע אורח של מדינה עוינת, האמורה להנפיק אשרה. באחריות  הנוסעים וסוכנות הנסיעות לוודא כי אכן ברשות הנוסע דרכון בתוקף ו/או ויזה לחו”ל ו/או כל מסמך דרוש אחר כמו במקרה של נוסעת בהריון – הוצאתם, לרבות תשלום האגרות ותוקפם באחריות הנוסע בלבד ועליו לקבל מידע וטיפול בעניין זה אצל סוכנות הנסיעות. הנפקות האשרות ובדיקתן הינן באחריות הנוסע בלבד, כל הוצאה ו/או נזק הנגרמים בגין דרכון שלא בתוקף ו/או אשרות כניסה לא תקינות, המונעות כניסת הנוסע למדינה כלשהי, תחול על הנוסע בלבד. תשומת לב הנוסע מופנית לכך שהתנאים האמורים לעיל לעניין אשרות ודרכונים הנם תנאים בסיסיים לאפשרות הנוסע להשתתף בטיולים המוצעים באתר זה ואין בילתם.

חיסונים

למדינות מסוימות נדרשים חיסונים. פירוט יינתן על-ידי סוכנות הנסיעות במידת הצורך ובהתאם ליעד. על הנוסע לעיין גם באתר משרד הבריאות www.health.gov.il . למידע כללי בנושא חיסונים יש לפנות למשרד הבריאות.

אזהרות נסיעה

למידע מפורט בנושא אזהרות על הנוסע לפנות לאתר משרד החוץ www.gov.il/firstGov . פירוט יינתן על-ידי סוכנות הנסיעות במידת הצורך ובהתאם ליעד.

נזקים וביטוח

בכפוף להוראות הדין, אין G-Dubai אחראית לנזקי הנוסע שיגרמו כתוצאה מתאונות, מחלות, נזק למטען או כל נזק ישיר או עקיף העלול להיגרם לנוסע, לרבות נזקים מחמת תאונה, אלימות, שוד, גניבה, אובדן של מטען או מסמכים, כרטיסי טיסה, דרכון, אשפוז, הוצאות רפואיות וכל נזק אחר. מובהר ומודגש בזאת כי לא יינתנו החזרים כלשהם בגין הפסקת הטיול ואו חבילת נופש  עקב מחלה, פציעה, או כל סיבה אחרת כלשהי G-Dubai ממליצה לנוסע לבטח עצמו על חשבונו מרגע ביצוע ואישור ההזמנה, בביטוח אישי מקיף ונרחב המכסה את האירועים והנזקים המתוארים לעיל והכולל בין היתר ביטוח רפואי, ביטוח מטען וביטוח דמי ביטול. G-Dubai מודיעה בזאת מפורשות כי היא פועלת לארגן שירותי התיירות כמתווכת בלבד בין הנוסעים לבין נותני השירותים המבצעים אותם ובכלל זאת חברות התעופה, חברות האוטובוסים, בתי המלון, וכיו”ב ולפיכך אין G-Dubai אחראית בין במישרין ובין בעקיפין, בכל צורה שהיא לכל נזק אשר עלול להיגרם על-ידי נותני השירותים הנ”ל או מי אשר פועל מטעמם, לרבות בשל מעשים ו/או מחדלים של אותם נותני שירותים. אין באמור בתנאים דלעיל כדי לפגוע בזכותו של הנוסע לתבוע ישירות את כלל נותני השירותים או חלק מהם. במקרה של תביעה על הנוסע לפנות ישירות לחברת הביטוח אצלה רכש את פוליסת הביטוח.

כללי

G-Dubai פועלת ככל שניתן, גם בנסיבות משתנות ובלתי צפויות שאינן בשליטתה, על מנת לקיים את המסלול כמתוכנן. עם זאת, טיולים ואירועים המתוארים ומוצעים באתר זה, מוצעים ומתקבלים בתנאי מפורש כי הם ניתנים לשינוי על ידי G-Dubai כל זאת בהתאם לשיקול הדעת המקצועי הבלעדי של G-Dubai בהתאם לנדרש על פי הנסיבות. שינויים כאמור כוללים שינויים ב: תאריכים, מספר ימי הטיול, אופן הביצוע, ביצוע חלקי, אי ביצוע חלקי, אי ביצוע פרטי התכנית, ארגון אירועים חלופיים או כאלה אשר אינם כלולים בתכנית וכיו”ב. פרוט תכניות הטיולים והאירועים מהווה מידע ותכנית מסגרת בקשר למסלולי הטיולים, אתרי הביקור, סוגי הבילוי, האפשרויות, המועדים המתוכננים לביצועם, כשכל אלה כפופים לשינויים אפשריים כאמור. G-Dubai מבהירה כי סוכנויות הנסיעות אינן רשאיות לשנות את התנאים והמידע הכללי המופיעים באתר זה ואינן מוסמכות להבטיח הבטחות מכל סוג שהוא, בנוסף או בניגוד לאמור באתר זה G-Dubai אינה אחראית למידע שלא נמסר על ידה בכתב או הסותר את האמור בהודעה זו. תנאים כלליים לתובלה אווירית – הודעה בדבר הגבלת אחריות אחריות ביחס לתובלה האווירית ושירותים אחרים הניתנים על ידי המוביל האווירי כפופים לחוק התובלה האווירית תש”מ 1980 ולתנאי חוזה התובלה של המוביל האווירי מידע לנוסע. התנאים כוללים הוראות חשובות ביחס להובלה האווירית לרבות הוראות המגבילות את אחריותו של המוביל האווירי בין היתר לעניין נזקי ואובדן כבודה, נזקי גוף, איחורים, עיכובים, ביטולי טיסות ועוד וזכותו של הנוסע לתבוע ישירות את המוביל האווירי בגין נזקים שנגרמו לו עקב מעשה מחדל שלו. באפשרות הנוסעים  לקבל תנאים אלו מחברת G-Dubai בשעות העבודה המקובלות. לא תתקבל כל טענה מנוסע ו/או מי מטעמו כי לא קרא ו/או לא היה ער לתנאים אלו.

פניות

על מנת שניתן יהיה לפנות במקרה הצורך לספק השירותים בחו”ל לברור תלונה, תביעה ו/או טענה אשר לנוסע כנגד ספקי השירותים על הנוסע להביא בפני סוכנות הנסיעות, תוך זמן סביר לאחר חזרתו ארצה, את דבר תלונתו, תביעתו ו/או טענתו, על מנת שתוכל לברר את טענותיו מול הגורמים הרלבנטיים.

חילוקי דעות

מוסכם ומוצהר בזאת מפורשות כי עצם הרשמתו של נוסע אצל סוכנות נסיעות כלשהי ברחבי הארץ, לא תקנה סמכות שיפוט מקומית לבתי המשפט שבאזור שיפוטה מצויה סוכנות הנסיעות. בכל מקרה שתוגש תביעה נגד G-Dubai בין אם תוגש התביעה נגד G-Dubai לבדה וגם/או יחד עם סוכנות הנסיעות שאצלה נרשם הנוסע, תהא סמכות השיפוט המקומית הבלעדית לבתי המשפט בישראל  בלבד. הדין אשר יחול על כל מחלוקת ו/או כל סכסוך ו/או תביעה ו/או דרישה מכל סוג שהוא בקשר ו/או בנוגע לטיול המאורגן ו/או לתנאים אלו יהיה הדין הסלובני בלבד.

נספח לטיולים וחבילות נופש – דגשים:

 • ביצוע העסקה בכפוף לתנאים הכלליים המפורסמים באתר G-Dubai להלן הספק  ובכפוף למפורט  מטה.
 • הסכם זה הינו  הצעת מחיר בלבד ואינו מהווה אישור להזמנות טיסות, בתי מלון ואו כל שירות אחר.
 • מחיר הטיול נכון למחירי הטיסות ושירותי הקרקע הידועים בחודש נובמבר 2020 ,
 • אי אישור העסקה ועמידה מלאה בתנאיה כמוה כביטול ההסכם הספק אינו מחויב ופטור מהתחייבות כלשהיא. 
 • באחריות המזמין להעביר את רשימת שמות הנוסעים בלועזית כפי שרשום בדרכוני הנוסעים, מספרי הדרכון  עד 21 יום טרם היציאה ולוודא  כי הדרכון בתוקף  לפחות 6 חודשים ממועד היציאה. 
 • יציאת טיול מאורגן ומחירו מותנה במינימום  25 נוסעים (אלא אם אישר הספק אחרת) שאם לא כן ,רשאי הספק לבטל את הטיול עד 7 יום טרם מועד יציאה.
 • כל שינויו/או מחדל הקשור בחברת תעופה כלשהי אינו מהווה עילה לתביעה כנגד "הספק " והאחריות כולה תהיה על חברות התעופה במקרה זה וכי" הספק " יהיה פטור מכל פיצוי בגין שינוי ו/או מחדל שכזה.
 • יתכן כי סדר הביקורים והסיורים ישתנה בהתאם ללוח הטיסות המעודכן.
 • אישור סופי של החדרים והטיסות יינתן עד  14 ימים מיום חתימת הסכם זה. 
 • שיבוץ המדריכים עשוי להשתנות בהתאם לצרכי הספק.
 • ההצעה תקפה בהתאם לתנאי  הסכם סגירת העסקה  בין הצדדים כמפורט  לעיל.
 • ההצעה  המוצעת מתקבלת ע"י הלקוח, בתנאי מפורש שהפרטים המוזכרים בהם ובמיוחד השינויים העשויים להתבצע ע"י חברות התעופה או בתי המלון, אשר נגרמים מסיבות שאינן תלויות  בספק ואינן באחריותו. 
 • הספק יעשה כל שביכולתו על מנת לאכסן את הנוסעים בבתי המלון שפורטו, אולם אם עקב סיבות ואו שינויים בלתי צפויים הקשורים בבית המלון, " הספק"  שומר לעצמו את הזכות לשנות את בית המלון גם לאחר צאת הנוסעים לחו"ל ובלבד שיהיה ברמה דומה לבית המלון בו בוצעה ההזמנה.
 • המסלול מתאר את אתרי הביקור אך לא בהכרח את כיווני הנסיעה הטיסות  או  את סדר הימים  (יתכנו שינויים בסדרי הביקורים והלינות), מגבלות כניסה לאתרים ואו החלטת המדריך בשטח.
 • יתכן ויהיה שינוי במחיר הטיול בעקבות עלית/ ירידת מחירים ושינויי שער דולר/ מטבע מקומי.
 • המחיר אינו כולל כל מס ו/או היטל שיוטלו עד למועד היציאה לטיול.
 • המזמין נותן בחתימתו על הסכם זה את התחייבותו הבלתי חוזרת לתשלום כל הכספים המגיעים  לספק בגין עסקה זו ככתבם וכלשונם ומוותר על כל זכות קיזוז או עיכוב תשלומים בנוגע לטיב השירות ואו ביצוע העסקה באם תהיה למזמין ויישא בכל ההוצאות כתוצאה מאי עמידה בתנאי התשלום ומועדם .

ט.ל.ח 

צור קשר

שלח לנו אימייל לכל שאלה ובירור

Sending

 © [2020] G-Dubai תיירות לאיחוד האמירויות

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?

Create Account